Skip to main content
 

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

We verzoeken je om deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je toegang en het gebruik van deze website ("Site") alsmede op het aanbieden en verkopen van producten en diensten door Vistaprint B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen en/of dienstverleners, afhankelijk van de situatie ("Vistaprint Voorwaarden").

Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen, beperkingen of regels die in samenhang met specifieke secties of diensten van deze Site gepost worden. Al zulke aanvullende richtlijnen, beperkingen of regels maken hierbij alsmede onderdeel uit van de Vistaprint Voorwaarden. Vistaprint behoudt zich het recht voor om deze Site en de Vistaprint Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder je daarvan tevoren van op de hoogte te stellen. Je dient bij elk bezoek aan deze Site, kennis te nemen van deze Vistaprint Voorwaarden.

Je gaat er verder mee akkoord dat wij alle wettelijke communicatie en mededelingen per e-mail versturen en wel naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven ten tijde van je registratie op onze website. Je kunt je toestemming voor het ontvangen van communicatie intrekken door contact op te nemen met de klantenservice. Als je je toestemming intrekt, wordt je account echter geannuleerd.

Auteursrechtelijk beschermde materialen voor beperkt gebruik

Deze Site bevat illustraties, foto's, afbeeldingen, lay-out van documenten, grafische ontwerpen, tekst, lettertypen, muziek, software tools en andere informatie (hierna "Content" genoemd). Deze Site en alle Content zijn de auteursrechtelijk beschermde eigendom van Cimpress plc en/of de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna aangeduid als "Vistaprint") of de auteursrechtelijk beschermde eigendom van partijen van wie Vistaprint zulke eigendom in licentie heeft gekregen. Alle rechten op deze Site en de Content ervan zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Content of een deel daarvan op te slaan, te kopiëren, distribueren, publiceren of gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. Vistaprint behoudt zich het recht voor om de Content of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te verwijderen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen aan de Content, door jou of door Vistaprint, blijven eigendom van Vistaprint en zijn licentiegevers.

De logo-ontwerptool die op de site gebruikt wordt bevat een beperkt aantal elementen, zoals pictogrammen, lettertypen, kleurenschema’s en ontwerpeffecten. Vistaprint behoudt het recht om al deze elementen te gebruiken en om deze elementen beschikbaar te stellen voor toekomstig gebruik door andere partijen. Als je een logo ontwerpt en/of een logo toevoegt aan één of meerdere producten, ontvang je geen rechten of verplichtingen ten aanzien van individuele logo-elementen. Andere Vistaprint klanten behouden het recht om de ontwerptool te gebruiken en dergelijke of identieke combinaties van deze elementen te maken. Vistaprint kan niet garanderen dat je logo niet zal lijken op logo’s die ontworpen en gebruikt worden door andere partijen. Vistaprint geeft geen enkele vorm van garantie dat logo’s ontworpen met gebruik van de logo-ontwerptool geen inbreuk maken op of niet in aanmerking komen voor een vordering wegens inbreuk op handelsmerken of andere rechten van andere partijen. Het is geheel je eigen verantwoordelijkheid om advies van een advocaat te verkrijgen met betrekking tot rechten over de beschikbaarheid van je logo voor je gebruik en te controleren dat je gebruik geen inbreuk maakt op de rechten van een andere partij.

Gebruik van de Site

Je hebt toestemming om deze site en zijn inhoud te bezoeken en te gebruiken voor het doel van het voorbereiden, het evalueren en het bestellen van gedrukte producten van Vistaprint (hierna “Producten” genoemd). Het downloaden, bewaren, gebruiken, publiceren of distribueren van een onderdeel van deze site is niet geoorloofd of toegestaan. Het verkrijgen van producten van Vistaprint geeft je niet het recht om een gedeelte van de inhoud apart van de gedrukte producten die door Vistaprint aan je geleverd worden te gebruiken.

Je gaat ermee akkoord deze site op een verantwoordelijke manier te gebruiken, op een manier die in volledige overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en de lokale wetten en regels, inclusief de export- en importwetgeving. Op geen enkele wijze mag een onderdeel van de inhoud als een handelsmerk of servicemerk gebruikt worden, voor pornografisch gebruik, voor enig onwettig gebruik, voor het aanbrengen van schade aan een persoon, voor het overtreden van het recht op privacy of publiciteit, voor het inbreuk maken op een auteursrecht, handelsnaam, handelsmerk, servicemerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een persoon of entiteit. Je gaat ermee akkoord dat je deze site niet zult gebruiken voor de productie van producten die kwetsend, illegaal, bedreigend, schadelijk, obsceen of op een andere manier bezwaarmakend kunnen zijn. Vistaprint heeft het recht om zijn service naar klanten die Vistaprint voor ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten.

Alleen jij bent verantwoordelijk voor de inhoud, foto's, afbeeldingen, tekst of ander materiaal dat je aan je producten toevoegt. Je gaat ermee akkoord geen tekst, afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken, servicemerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toe te voegen aan je producten, tenzij je de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. Je bevestigt dat je producten geen inbreuk maken op de rechten van enige andere derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, recht op publicatie of privacy, dat je geen laster pleegt of een derde partij in diskrediet brengt en dat je alle benodigde rechten en toestemming hebt om materiaal van derden te gebruiken voor je producten, inclusief materiaal van derden dat beschikbaar is gesteld door een ontwerpservice van derden die toegankelijk is via de site. Door het plaatsen van een bestelling op deze site bevestig je dat je de benodigde toestemming, rechten en bevoegdheid hebt om de bestelling te plaatsen en je geeft Vistaprint toestemming om de producten namens jou te produceren. Je geeft Vistaprint het recht om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud (inhoud die jij hebt geüpload) te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken. Bovendien bevestig je dat je voldoende rechten hebt om Vistaprint toe te staan om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken.

Je mag de site niet gebruiken om e-cards te verzenden op een manier die geldt als spam of ongewenste e-mail. Je mag geen scripts of andere programma's gebruiken om automatisch e-cards te maken of te versturen. Vistaprint behoudt zicht het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het aantal ontvangers aan wie je een e-card stuurt of het aantal e-cards dat je kunt versturen te beperken.

Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor het beschermen van je wachtwoord en het controleren van de toegang tot je account. Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor alle geplaatste bestellingen via je account, alsmede alle acties die via je account plaatsvinden.

Eigendomsoverdracht

Je gaat ermee akkoord dat de verzendregels voor alle producten gebaseerd zijn op FOB en dat het eigendomsrecht naar de klant wordt overgedragen ten tijde van verzending. Dit houdt in dat het risico van verlies tijdens verzending naar je wordt overgedragen op het moment dat de verzending aan de bezorgdienst wordt overgedragen. Voor producten die in elektronische vorm aangeleverd worden, ga je akkoord dat de levering van een dergelijk product als voldaan beschouwd zal worden (a) op het moment dat wij het product via e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie naar je verzonden hebben of (b) op het moment dat wij een notificatie sturen waarin wij aangeven dat het product klaar is om gedownload te worden van de website.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord Vistaprint en alle partijen van wie Vistaprint gedeelten van de Inhoud in licentie heeft gekregen, alsmede zijn Raad van Bestuur, directie en werknemers te vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiend uit of gerelateerd aan (i) je inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of (ii) enige rechtszaak, claim of eis voortvloeiend uit of gerelateerd aan enige tekst, foto, afbeelding, grafisch materiaal en ander materiaal dat je in onze producten hebt verwerkt en dat geen onderdeel van de standaard inhoud van de site was.

Afwijzing van garantie

DE SITE WORDT AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT ZONDER ENIGE (IMPLICIETE OF EXPLICIETE) GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. JE BEVESTIGT DAT DEZE SITE MOGELIJK NIET ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL WERKEN. DEZE SITE KAN VERWIJZINGEN EN LINKS NAAR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN ONAFHANKELIJKE BEDRIJVEN BEVATTEN. DEZE VERWIJZINGEN EN LINKS WORDEN AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN ZONDER ENIGE (IMPLICIETE OF EXPLICIETE) GARANTIE.

De 'gegarandeerd goed-garantie' van Vistaprint geldt tot 10 jaar na aankoop. Bij het aanvragen van een restitutie geldt: de tijd dat het duurt voordat je het retourbedrag op je rekening ontvangt verschilt per bank. In de meeste gevallen is het bedrag binnen 30 dagen weer teruggestort.

Er zijn omstandigheden waar Vistaprint geen controle over heeft en die daardoor niet onder de Tevredenheidsgarantie vallen. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor: spellings- of grammaticafouten in teksten die door klanten zijn aangeleverd, een lage resolutie van foto's die door klanten zijn geüpload, ontwerpfouten die door klanten zijn gemaakt, de gekozen ontwerpopties zoals de afwerking, het aantal of het producttype en schade aan het product die na de levering is ontstaan.

Controleer het ontwerp zorgvuldig op fouten voordat je de bestelling plaatst. Vistaprint controleert de ontwerpen van zijn klanten niet voordat deze worden geprint.

Beperking van aansprakelijkheid

VISTAPRINT OF ZIJN LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS OF VERKOPERS, HUN RAAD VAN BESTUUR, DIRECTIE, WERKNEMERS OF AGENTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR ENIGESCHADE ALS GEVOLG VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF VISTAPRINT NU WEL OF NIET IN KENNIS IS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DE SITE OF HET NALATEN PRODUCTEN OF DIENSTEN AAN TE BIEDEN DIE JE BIJ VISTAPRINT OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN BESTELT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOORTVLOEIEND UIT VERGISSING, WEGLATING, VIRUSSEN, VERTRAGING OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE. VISTAPRINT ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF CONSEQUENTIES VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN ONGEPAST OF ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN.

Website feedback

Opmerkingen, suggesties, voorstellen of andere feedback (collectief "Feedbackinformatie") geleverd aan Vistaprint in connectie met de werking of inhoud van deze site zal door de aanbieder aangeboden en door Vistaprint ontvangen worden op niet-vertrouwelijke basis. Dergelijke opmerkingen, suggesties en andere informatie worden de exclusieve eigendom van Vistaprint. Door het aanleveren van dergelijke informatie aan Vistaprint ga je akkoord dat je deze, evenals al je rechten op en belangen in deze informatie, inclusief alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten kosteloos overdraagt. Je gaat ermee akkoord dat Vistaprint gemachtigd is deze informatie op een onbeperkte basis te gebruiken.

Toepasselijk recht

De partij met wie je zaken doet en de verkoper van de producten en diensten die worden aangeboden en verkocht op deze site is Cimpress N.V., een besloten vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en gevestigd te Venlo, Nederland. Alle kwesties in verband met bescherming, inbreuk of misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden beheerst door het auteursrecht van de Verenigde Staten van Amerika. Alle andere zaken met betrekking tot je toegang tot of het gebruik van deze site vallen onder het Nederlands recht. Alle gerechtelijke acties of procedures met betrekking tot of voortvloeiend uit je toegang tot of gebruik van deze site worden behandeld in Amsterdam, Nederland. Je bevestigt met betrekking tot een dergelijke gerechtelijke actie of procedure je te voegen naar het oordeel van de rechtbanken te Amsterdam, Nederland en akkoord te gaan met genoemde locatie. Je verklaart tevens dat je je niet beroept op elke gerechtelijke actie of procedure waarbij Vistaprint betrokken is en dat een zitting van de rechtbank in Amsterdam niet het geschikte forum is voor dergelijke gerechtelijke actie of procedure. Sommige rechtsgebieden voorzien in bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten we alle garanties uit. Vistaprint is voor zover wettelijk toegestaan niet verantwoordelijk voor verlies van winst, omzet of gegevens, financiële verliezen, indirecte of bijzondere schade, verstrekkende schade bij wijze van voorbeeld of straf. We erkennen dat je in sommige landen wettelijke rechten hebt als consument. Als je gebruik maakt van de Diensten voor een persoonlijk doel, dan kan niets in deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van de consument beperken waarvan niet mag worden afgeweken volgens de overeenkomst.

Betaling

Bij een bestelling gebeurt betaling altijd geheel vooraf door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. Indien de betaling niet of gedeeltelijk binnenkomt nadat de bestelling reeds is verwerkt, dan blijf je het (rest)bedrag aan Vistaprint verschuldigd, tenzij Vistaprint de bestelling annuleert. In geval van annulering van de bestelling zal het reeds betaalde bedrag minus eventuele administratiekosten gerestitueerd worden.

Bij wanbetaling ontvang je een aanmaning per e-mail. Mocht je na deze aanmaning in gebreke blijven, dan behoudt Vistaprint zich het recht voor om de vordering over te dragen aan een incassobureau en/of het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente, administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten.

Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop met uitsluiting van alle andere voorwaarden, inclusief eventuele voorwaarden die gangbaar geacht worden voor alle bestellingen, bevestigingen van bestelling of andere documenten. Medewerkers van Vistaprint zijn niet bevoegd om verklaringen te geven over Producten van Vistaprint, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd door Vistaprint.

Producten worden uitsluitend verkocht voor zakelijke doeleinden en je gaat ermee akkoord dat de aankopen die je doet zakelijke doeleinden zullen dienen. Sommige Producten zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen en Vistaprint behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren als deze buiten deze landen is geplaatst.

Vistaprint behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren zonder daarvoor een reden op te geven. Een bestelling zal pas geaccepteerd worden door Vistaprint, als deze onvoorwaardelijk is bevestigd.

Je gaat ermee akkoord dat alle gegevens die je opgeeft aan Vistaprint correct zijn en dat het saldo van de opgegeven betaalrekening toereikend is en de volledige kosten van de bestelde Producten kan dekken. Vistaprint behoudt zich het recht voor om de betaalgegevens te valideren, alvorens een bestelling te accepteren.

Het is Vistaprint toegestaan om meerdere bestellingen samen te versturen of om één bestelling te verdelen over meerdere verzendingen. De vermelde bezorgdatums dienen slechts als indicatie. De tijd van levering is niet van de essentie in deze gebruikersovereenkomst en Vistaprint is niet aansprakelijk voor verlies of kosten als gevolg van een vertraging in de levering van de Producten, ongeacht de oorzaak.