Algemene Voorwaarden - onze website diensten

 1. Aanvaarding van de voorwaarden
 2. Algemeen gebruik van de Hosting-service
 3. Kosten en facturering
 4. Ondersteuning door Vistaprint
 5. Abonneeregistratie/Privacybeleid
 6. Beperkingen ten aanzien van de Hosting service-account
 7. Uitwisseling van informatie; Toezicht
 8. Gedrag van Abonnee
 9. Content van Derden
 10. GARANTIEBEPERKINGEN
 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 12. Aanvullende verklaringen en garanties en aanvullende afspraken
 13. Eigendomsrechten op Abonneegebonden Content
 14. Eigendomsrechten/softwarelicenties Vistaprint
 15. Eigendomsrechten Vistaprint op verstrekte ontwerpen, illustraties en andere content
 16. Vrijwaring
 17. Handelsmerken/Aanduidingen van Vistaprint
 18. Wijziging/Beschikbaarheid van de Hosting-service
 19. Beëindiging/Opzegging van de Hosting service-account
 20. Uitvoerbeperkingen
 21. Bescherming en beveiliging van persoonsgegevens
 22. Kennisgeving
 23. Algemeen
 24. Onafhankelijke beoordeling
 25. Internetdomeinnamen
 26. E-mail
 27. MappingService
  Primaire Domeinen
  Bijlage A: TPDNV Registratieovereenkomst
  Bijlage B: ICANN Uniforme Conflictbeleid voor Domeinnamen
  Bijlage C: Huidige Mapping Service Algemene Voorwaarden

__1. Aanvaarding van de voorwaarden

Deze Abonnementsovereenkomst met alle bijgevoegde bijlagen is een juridische overeenkomst (‘Overeenkomst’) tussen jou, als de eigenaar van een bedrijf die deze Overeenkomst in verband met je bedrijf sluit, of tussen een eventueel door jou vertegenwoordigde vennootschap of andere onderneming (gezamenlijk de ‘Abonnee’) enerzijds en Vistaprint B.V. ('Vistaprint') anderzijds. Deze Overeenkomst is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van alle producten en diensten die verband houden met de (i) door Abonnee gecreëerde websites (afzonderlijk een ‘Abonneesite’ en gezamenlijk ‘Abonneesites’ of ‘Abonneesite’) (ii) e-mail hostingservices waarvoor Abonnee een abonnement heeft via Vistaprint en (iii) de Facebook Pagebuilder en die worden aangeboden en beheerd door Vistaprint en haar agenten, leveranciers, licentiegevers en externe opdrachtnemers (gezamenlijk de ‘Hosting-service’). De algemene voorwaarden van Vistaprint zijn beschikbaar op en worden opgenomen en maken deel uit van de gebruiksvoorwaarden van deze Overeenkoms, behalve in de beperkte mate waarin de algemene gebruiksvoorwaarden van Vistaprint uitdrukkelijk verschillen. ALS ABONNEE NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KAN DE ABONNEE DE HOSTINGSERVICE NIET KOPEN, GEBRUIKEN OF OP ANDERE WIJZE TOEGANG VERKRIJGEN TOT ENIGE ABONNEESITES.

De hostingservice wordt aangeboden aan Abonnees op voorwaarde dat ze deze Overeenkomst aanvaarden zonder wijzigingen. Abonnee is ervan op de hoogte dat het voor Vistaprint van tijd tot tijd noodzakelijk kan zijn om bepaalde bepalingen van de Overeenkomst te actualiseren of te herzien. Door zich in te schrijven voor de Hostingservice en deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt Abonnee ermee in dat Vistaprint de voorwaarden van de Overeenkomst naar eigen goeddunken kan wijzigen zonder nadere kennisgeving aan Abonnee. Indien Abonnee niet instemt met de door Vistaprint doorgevoerde wijzigingen, bestaat het enige en uitsluitende rechtsmiddel van Abonnee uit het opzeggen van zijn abonnement op de Hostingservice (de ‘Hostingservice-account van de Abonnee’). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is deze Overeenkomst ook van toepassing op alle nieuwe features of producten ter wijziging, uitbreiding of verbetering van de huidige Hostingservice.

Toegang tot en het gebruik van de Hostingservice door Abonnees is verder onderworpen aan het Privacybeleid van Vistaprint die beschikbaar is op de website van Vistaprint en hierin door verwijzing wordt opgenomen.

2. Algemeen gebruik van de Hosting-service

Het is Abonnee niet toegestaan de Hosting-service geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of op grond van deze Overeenkomst zijn verboden. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, stemt Abonnee ermee in dat Abonnee geen informatie, inhoud, illustraties, beeldmateriaal, software, gebruikerslijsten, databases of andere lijsten, of via de Hosting-service geleverde of verkregen producten of diensten zal wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie zal geven, afgeleide werken ervan zal creëren, in een andere webpagina zal ‘framen’, op een andere website of ander product zal gebruiken, zal overdragen of verkopen, anders dan voor uitdrukkelijk in deze Overeenkomst toegestane doeleinden. Dit betekent dat Abonnee ermee instemt af te zien van activiteiten zoals ‘screen scraping’, ‘database scraping’ en andere activiteiten met het doel gebruikerslijsten of andere gegevens te verkrijgen. Abonnee stemt ermee in de Hosting-service niet te gebruiken op een wijze die de Hosting-service zou kunnen schaden, blokkeren, overbelasten of benadelen dan wel andermans gebruik en genot van de Hosting-service zou kunnen belemmeren. Het is Abonnee niet toegestaan materiaal of informatie te verkrijgen of trachten te verkrijgen op een wijze die niet doelbewust via de Hosting-service beschikbaar is gesteld of mogelijk is gemaakt. Behoudens schriftelijke toestemming van Vistaprint stemt Abonnee ermee in zich geen toegang te zullen verschaffen of trachten te verschaffen tot wachtwoord-beschermde, beveiligde of niet-openbare delen van de Hosting-service. Onverminderd de rechten en (rechts)middelen die Vistaprint op grond van deze Overeenkomst heeft dan wel die Vistaprint in of buiten rechte ter beschikking staan, geldt dat indien Abonnee een van bovenstaande beperkingen schendt, zijn Hosting service-account kan worden beëindigd en Abonnee kan worden vervolgd.

3. Kosten en facturering

Vistaprint behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor de Hosting-service of een deel daarvan. Eventueel in rekening te brengen kosten zullen bekend worden gemaakt op de website van Vistaprint. Indien Abonnee kosten verschuldigd is voor (een deel van) de Hosting-service waarop hij zich heeft geabonneerd, machtigt Abonnee hierbij Vistaprint om alle door Abonnee verschuldigde kosten in verband met de Hosting service-account vooraf af te schrijven van een geldige en gangbare credit- of debitcard van Abonnee. Aan het einde van iedere abonnementsperiode wordt de Hosting service-account automatisch verlengd, tenzij de Hosting service-account voor het einde van de alsdan lopende abonnementsperiode wordt beëindigd. Indien jaarlijkse, maandelijkse of vergelijkbare periodieke abonnementskosten verschuldigd zijn in verband met de Hosting service-account, worden deze kosten aan het begin van iedere verlengingsperiode automatisch van de door Abonnee opgegeven, geldige en gangbare credit- of debitcard afgeschreven, tenzij Abonnee de Hosting service-account vóór aanvang van die periode beëindigt. Indien Abonnee zich met een actiecode of korting voor de Hosting-service heeft ingeschreven, wordt na het verstrijken van de actieperiode het abonnement van Abonnee (basispakket en eventueel aangeschafte upgrades) automatisch verlengd en wordt de facturering gecontinueerd tegen de alsdan geldende prijzen voor de Hosting-service. Abonnee is er voorts van op de hoogte dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om Vistaprint in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in zijn creditcard en om zijn nieuwe creditcardnummer door te geven wanneer zijn creditcard is verlopen, anders kunnen de Hosting service-account en de toegang tot de Hosting-service worden beëindigd of onderbroken. Alle kosten in verband met de Hosting service-account dienen te worden voldaan in de valuta waarnaar wordt verwezen op de Vistaprint website bij check out.

Vistaprint behoudt zich het recht voor de kosten op enig moment en van tijd tot tijd te wijzigen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het verhogen van de prijzen van bestaande of nieuwe Hosting-services en het in rekening brengen van kosten voor upgrades en/of een Hosting-service waarvoor Vistaprint momenteel geen kosten in rekening brengt), met dien verstande echter dat Vistaprint, alvorens de kosten van bestaande Hosting-services te wijzigen, Abonnee daarvan tijdig in kennis stelt. Indien Abonnee een wijziging in de prijsstelling van een Hosting-service onaanvaardbaar acht, staat het Abonnee te allen tijde vrij deze Hosting-service op te zeggen en zijn Hosting service-account te beëindigen; Vistaprint is echter niet verplicht enig resterend gedeelte van de door Abonnee vooruitbetaalde kosten te restitueren wanneer Abonnee deze Hosting-service opzegt.

Abonnee stemt ermee in het saldo van de Hosting service-account te voldoen wanneer dit verschuldigd is. Abonnee stemt er tevens mee in alle eventuele belastingen, met inbegrip van omzetbelasting, gebruiksbelasting, btw of vergelijkbare belastingen die voortvloeien uit het gebruik van de Hosting-service door Abonnee, te voldoen. Abonnee is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele kosten, met inbegrip van advocaat- en incassokosten, die Vistaprint moet maken om een eventueel verschuldigd restsaldo van Abonnee te innen. Dit artikel 3 beperkt op geen enkele wijze de andere (rechts)middelen die Vistaprint in of buiten rechte ter beschikking staan. Abonnee is er ook van op de hoogte en stemt ermee in dat een eventueel openstaand saldo aan hem in rekening zal worden gebracht en door hem dient te worden betaald indien de Hosting service-account van Abonnee wordt beëindigd wegens schending van deze Overeenkomst door Abonnee. Als uit het creditcard-rekeningoverzicht van Abonnee problemen met of discrepanties in de facturering blijken, dient Abonnee Vistaprint hiervan van binnen zestig (60) dagen in kennis te stellen. Indien Abonnee Vistaprint hiervan niet binnen zestig (60) dagen in kennis stelt, doet Abonnee afstand van alle rechten om dergelijke problemen of discrepanties te betwisten.

4. Ondersteuning door Vistaprint

4.1 Algemene ondersteuning
Vistaprint biedt bepaalde klanten ondersteuning aan zonder extra kosten. Ondersteuning is uitsluitend beperkt tot technische vragen. Niet-technische vragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vragen met betrekking tot ontwerp, zoekmachineoptimalisatie, marketingplanning en vergelijkbare diensten, vallen niet onder de gratis telefonische ondersteuning.

Contactinformatie en openingstijden voor Vistaprint klantenondersteuning zijn te vinden op http://www.vistaprint.nl/klantenservice/contact-opnemen

5. Abonneeregistratie/Privacybeleid

Met het oog op deelname van Abonnee aan de Hosting-service verlangt Vistaprint dat Abonnee specifieke gegevens over hemzelf en (indien van toepassing) zijn onderneming verstrekt. Abonnee stemt ermee in getrouwe, juiste en volledige informatie te verstrekken en geen banden van Abonnee met enige persoon of entiteit voor te wenden of een verkeerd beeld daarvan te geven. Abonnee zorgt ervoor dat Vistaprint te allen tijde beschikt over een geldig e-mailadres voor Abonnee. Abonnee is verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn Hosting Service-account en zijn wachtwoord en is verantwoordelijk voor alle transacties van gebruikers die toegang hebben gekregen tot die account of dat wachtwoord en voor alle gevolgen van gebruik of misbruik van die account of dat wachtwoord. Abonnee is verantwoordelijk voor alle handelingen van dergelijke gebruikers, met inbegrip van maar niet beperkt tot huidige en voormalige werknemers, partners, agenten en vertegenwoordigers, en vrijwaart Vistaprint voor dergelijke handelingen zoals uiteengezet in artikel 16.

Op informatie die Abonnee verstrekt bij zijn inschrijving voor de Hosting-service en op andere informatie die Abonnee over hemzelf en/of zijn onderneming verstrekt (gezamenlijk te noemen ‘Abonneegegevens’), is het Privacybeleid van Vistaprint van toepassing. Abonnee dient kennis te nemen van het Privacybeleid van Vistaprint, dat is te vinden op de website van Vistaprint. Vistaprint behoudt zich het recht voor het Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te actualiseren of te wijzigen. Daarnaast kunnen Abonneegegevens worden onderworpen aan toezicht en openbaarmaking op grond van de regelgeving inzake domeinnaamregistratie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorschriften van ICANN (zoals hierna gedefinieerd), de Domeinnaamverkopers (zoals hierna gedefiniëerd en de Registers (zoals hierna gedefiniëerd).

6. Beperkingen ten aanzien van de Hosting service-account

Abonnee erkent hierbij dat Vistaprint van tijd tot tijd naar eigen goeddunken algemene regels en beperkingen kan vaststellen ten aanzien van het gebruik van de Hosting-service en de Abonneesite, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) het maximale aantal dagen dat specifieke content van de Hosting-service, zoals e-mailberichten, gastenboekberichten, discussieforumberichten of andere geplaatste content op de Abonneesite (voor zover beschikbaar en onder het abonnement vallend) door Vistaprint worden bewaard, (b) maximumgrenzen aan het bandbreedtegebruik dat aan Abonnee wordt toegewezen, (c) maximumgrenzen aan de opslagruimte, (d) het maximale aantal Abonneesites en of e-mailadressen per Hosting service-account, (e) het maximale aantal foto’s of eventuele andere gegevens, afhankelijk van het soort Hosting Service-account, (f) maximumgrenzen aan het aantal pagina’s per Abonneesite, en (g) maximale termijnen voor het bewaren van Abonneegebonden Content na testperioden of na opzegging van de account. Vistaprint behoudt zich voorts te allen tijde het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, afbeeldingen die tweemaal zijn ge-upload voor het maken van afdrukken, te verwijderen. De voorgaande beperkingen gelden voor de Hosting-service (met inbegrip van eventuele upgrades) waarvoor Abonnee zich heeft ingeschreven. Abonnee stemt ermee in dat Vistaprint niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of niet-opslaan van content die via de Hosting-service wordt bewaard of verzonden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Abonneegebonden Content. Abonnee is er voorts van op de hoogte en stemt ermee in dat Vistaprint te allen tijde het recht heeft deze algemene regels en beperkingen naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien Abonnee dergelijke wijzigingen onaanvaardbaar acht, staat het Abonnee te allen tijde vrij de Hosting-service op te zeggen en zijn Hosting Service-account te beëindigen, maar Vistaprint is dan niet verplicht enig resterend gedeelte van de door Abonnee vooruitbetaalde kosten te restitueren.

7. Uitwisseling van informatie; Toezicht

De Hosting-service stelt abonnees in staat ideeën en opvattingen te verspreiden naar en uit te wisselen met andere gebruikers of het publiek. Vistaprint heeft geen enkele verplichting maar behoudt zich wel te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken al dergelijke ideeën, opvattingen en andere Abonneegebonden Content die via de Hosting-service zijn geplaatst of op de servers van de Hosting-service zijn opgeslagen, te controleren, te screenen, te filteren, te wijzigen, te weigeren en/of te verwijderen. Vistaprint is niet verantwoordelijk voor de gepastheid, wettigheid, integriteit, nauwkeurigheid, toereikendheid, juistheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of tijdigheid van dergelijke Abonneegebonden Content. Vistaprint behoudt zich tevens het recht voor om informatie die of materiaal dat aan een persoon of entiteit toebehoort, openbaar te maken indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan eventueel van toepassing zijnde wet- en regelgeving, een juridische procedure, een verzoek van een overheidsinstantie of een contractuele verplichting die bindend is voor Abonnee. Abonnee is ervan op de hoogte dat hij altijd voorzichtigheid dient te betrachten wanneer hij persoonlijk identificeerbare informatie over hemzelf of zijn werknemers op de Hosting-service, de Abonneesite of andere gebruikerssites plaatst.

8. Gedrag van Abonnee

Het recht om de Hosting-service te gebruiken is voorbehouden aan Abonnee persoonlijk en (indien van toepassing) zijn onderneming en werknemers. Abonnee, en niet Vistaprint, is volledig verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, beeldmateriaal, video’s, berichten of ander materiaal en andere content, voor zover van toepassing, die/dat via de Hosting-service is/zijn geplaatst of waarnaar via de Hosting-service wordt gelinkt door Abonnee of zijn gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, vertegenwoordigers of klanten, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, beeldmateriaal, video’s, berichten of ander materiaal en andere content die/dat op een Abonneesite is/zijn geplaatst of waarnaar vanaf een Abonneesite wordt gelinkt (met inbegrip van maar niet beperkt tot onderdelen van een door Abonnee gekozen of gebruikte domeinnaam) (gezamenlijk te noemen ‘Abonneegebonden Content’). Abonnee, en niet Vistaprint, is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving met betrekking tot met alle aspecten van het creëren, gebruiken en bewaren van de Abonneegebonden Content, de Hosting-service en de Abonneesites door Abonnee en zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en klanten. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, is Abonnee, en niet Vistaprint, verantwoordelijk voor de naleving van alle beleidsbepalingen, regels, procedures en andere voorwaarden en voorschriften van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (‘ICANN’), het toepasselijke register voor registratie van de bij de Abonneesite behorende domeinnaam (‘Register’) en eventueel van toepassing zijnde onafhankelijke domeinnaamverkopers (gezamenlijk te noemen ‘Domeinnaamverkopers’) die verantwoordelijk zijn voor de registratie van de bij de Abonneesite behorende domeinnaam. Het is Abonnee niet toegestaan de Abonneegebonden Content, de Hosting-service of Abonneesites te gebruiken voor illegale doeleinden die in strijd zijn met de lokale, statelijke, federale of buitenlandse wetgeving. Abonnee dient alle vereiste en passende waarschuwingen te geven, inlichtingen te verstrekken en bekendmakingen te doen, aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving te voldoen en alle andere vereiste en passende maatregelen te treffen in verband met het creëren, gebruiken en bewaren van de Abonneegebonden Content, de Hosting-service en de Abonneesites door Abonnee en zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en klanten. Indien de Hosting-service of de Abonneesites Abonnee niet voldoende voorzieningen of features bieden om dergelijke informatie te verstrekken of dergelijke maatregelen te treffen, dan is het Abonnee niet toegestaan om Abonneegebonden Content, de Hosting-service of de Abonneesites te creëren, te gebruiken of zich daartoe toegang te verschaffen , noch om derden toestemming te geven om dat te doen.

Met betrekking tot Abonneegebonden Content, Abonneegegevens of Eindgebruikersgegevens (zoals hierna gedefinieerd) op de Hosting-service en Abonneesites stemt Abonnee ermee in geen Abonneegebonden Content, Abonneegegevens, Eindgebruikersgegevens of andere informatie te verschaffen, te plaatsen, te uploaden, te verzenden of anderszins beschikbaar te maken die:

a. misleidend zijn voor anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot consumenten of andere bezoekers van Abonneesites;

b. onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, obsceen, schadelijk, smadelijk, privacyschendend, hatelijk of discriminerend op grond van ras of etnische afkomst zijn;

c. op grond van enige wetgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens of uitvoerbeperkingen) of op grond van een contractuele of fiduciaire relatie (zoals informatie die is verkregen of verstrekt in het kader van een dienstverband of een geheimhoudingsovereenkomst) niet door Abonnee mogen worden overgelegd, geplaatst, ge-upload, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt;

d. inbreuk maken op of in strijd zijn met een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim (’tradesecret’), auteursrecht of ander eigendomsrecht van derden;

e. softwarevirussen of andere computercodes, wormen, bestanden of programma’s bevatten die zijn bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken en/of die toegang trachten te krijgen tot de accounts van anderen, of inbreuk trachten te maken op de beveiligingsmaatregelen van Vistaprint, haar verkopers of leveranciers of de systemen van andere entiteiten (‘hacking’), ongeacht of deze inbreuk al dan niet tot corruptie of verlies van gegevens leidt;

f. de infrastructuur van Vistaprint onredelijk of onevenredig zwaar belasten of de grenzen van de Hosting-service waarvoor Abonnee zich heeft ingeschreven, overschrijden;

g. ongevraagd(e) of ongeoorloofd(e) reclame- of promotiemateriaal, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, piramidesystemen, ‘junkmail’ of vergelijkbare vorm van werving bevatten; of

h. prostitutie, escortdiensten of mensenhandel voor seksuele doeleinden, ongeacht legaal of niet, betreffen.

Met betrekking tot het gebruik van de Hosting-service en de Abonneesites zal Abonnee er voorts van afzien om:

a. de Hosting-service of servers of netwerken die aan de Hosting-service zijn gekoppeld, op enigerlei wijze te hinderen, te verstoren of te benadelen, dan wel voorschriften, procedures, beleidsbepalingen of regels van netwerken die aan de Hosting-service zijn gekoppeld, te negeren;

 b. opzettelijk of onopzettelijk enige van toepassing zijnde lokale, statelijke, federale of buitenlandse wetgeving te overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot wet- en regelgeving van de U.S. Securities Exchange Commission, de U.S. Federal Trade Commission, de U.S. Federal Communications Commission, het U.S. Department of State, het U.S. Department of Treasury, het U.S. Department of Commerce, wet- en regelgeving van nationale of andere effectenbeurzen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ, en eventueel geldende voorschriften met kracht van wet; 

c. zich uit te geven voor een persoon of entiteit dan wel onjuiste opgave te doen of een anderszins verkeerde voorstelling te geven van de banden van Abonnee met enige persoon of entiteit; opzettelijk transmissie-informatie weg te laten, te verwijderen, te vervalsen of onjuist weer te geven, met inbegrip van headers, retourmail en IP-adressen; of anderszins identificaties te manipuleren teneinde de herkomst van Abonneegebonden Content die via de Hosting-service is verzonden, te verhullen;

d. instructieve informatie over illegale activiteiten te promoten of te verstrekken, het toebrengen van lichamelijke schade of letsel aan enige groep of persoon te promoten, of het begaan van wreedheden jegens dieren te promoten;

e. zich bezig te houden met de verkoop, distributie en/of verspreiding van of links naar sites voor de marketing, verkoop of distributie van: vuurwapens, explosieven, munitie, tabaksproducten en andere producten of diensten (i) die Abonnee niet legaal mag verkopen, (ii) waarvan een verkeerde voorstelling wordt gegeven, en/of (iii) die, indien ze via een Abonneesite worden verkocht, ertoe zouden kunnen leiden dat Vistaprint een wet of wettelijk voorschrift overtreedt;

f. persoonlijke of vertrouwelijke informatie over of afbeeldingen van kinderen of derden te plaatsen of openbaar te maken zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een ouder in het geval van minderjarigen), dan wel zich bezig te houden met activiteiten die de persoonlijke privacyrechten van anderen schenden;

g. opzettelijk of onopzettelijk beleidsbepalingen, regels, procedures of andere voorwaarden of voorschriften te overtreden van ICANN, het Register of de van toepassing zijnde Domeinnaamverkoper die verantwoordelijk is voor de registratie van de bij de Abonneesite behorende domeinnaam;

h. contracten met derden die op Abonnee van toepassing zijn als gevolg van diens toegang tot of gebruik van de Hosting-service, te overtreden; of

i. zijn vertegenwoordigers, agenten, werknemers, gelieerde ondernemingen, klanten of andere derden aan te moedigen, toe te staan of in staat te stellen om iets van het bovenstaande te doen.

Het is Vistaprint toegestaan de Hosting service-account en de toegang tot en het gebruik van de gehele of gedeeltelijke Hosting-service onmiddellijk te beëindigen indien Vistaprint redelijkerwijs concludeert dat Abonnee tekortschiet of tekort zou kunnen schieten in de naleving van de hierboven genoemde gedragsregels.

9. Content van Derden

Voor het gemak van Abonnee kan de Hosting-service producten, diensten, content en informatie van derde-aanbieders (zoals adverteerders en gelieerde ondernemingen) en/of links naar hun websites (‘Content van Derden’) bevatten. Vistaprint heeft geen zeggenschap over dergelijke Content van Derden en is niet verantwoordelijk voor dergelijke content, met inbegrip van maar niet beperkt tot links die in dergelijke content zijn opgenomen of wijzigingen of updates van dergelijke content. Vistaprint heeft geen enkele verplichting maar behoudt zich wel het recht voor om Content van Derden die op de Hosting-service beschikbaar is, naar eigen goeddunken vooraf te screenen. Vistaprint is niet verantwoordelijk voor, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor en legt geen verklaringen af en geeft geen garanties met betrekking tot Content van Derden die door anderen wordt verstrekt. Vistaprint verstrekt dergelijke Content van Derden uitsluitend voor het gemak van Abonnee; het enkele feit dat dergelijke content is opgenomen, impliceert niet dat Vistaprint dergelijke Content van Derden of de betrokken gelieerde onderneming of adverteerder goedkeurt. Bij het gebruik van producten, diensten, content, software of sites van derden kunnen aanvullende en/of andere bepalingen, voorwaarden en privacybepalingen op Abonnee van toepassing zijn. Abonnee stemt ermee in zich te houden aan alle eindgebruikersverplichtingen of voorwaarden die de aanbieders van dergelijke Content van Derden voorschrijven. Vistaprint behoudt zich het recht voor Content van Derden die niet aan de normen van Vistaprint voldoet, te verwijderen, maar Vistaprint is niet verantwoordelijk indien dergelijke Content van Derden niet of niet onmiddellijk wordt verwijderd.

Vistaprint is niet verantwoordelijk en zal niet verantwoordelijk worden voor (i) de voorwaarden van transacties tussen Abonnee en een derde, (ii) eventuele ontoereikendheid van, opschorting van of problemen met de service, achtergrond, verzekering, krediet- of licentieverlening van een derde, of (iii) de kwaliteit van door een derde verstrekte Content van Derden of enige andere wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met Content van Derden. Indien Abonnee een geschil heeft met een derde, ontheft Abonnee Vistaprint (en haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, agenten en werknemers) van alle vorderingen, eisen en (feitelijke en indirecte) schade van welke aard dan ook, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen.

10. GARANTIEBEPERKINGEN

ABONNEE BEGRIJPT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK: (A) DAT HET GEBRUIK VAN DE HOSTING-SERVICE DOOR ABONNEE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET CREËREN, GEBRUIKEN EN IN STAND HOUDEN VAN DE ABONNEESITE, VOLLEDIG VOOR RISICO VAN ABONNEE KOMT. VISTAPRINT EN HAAR LEVERANCIERS LEVEREN DE HOSTING-SERVICE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE CONTENT, SOFTWARE, FUNCTIES, MATERIAAL EN INFORMATIE DIE OP DE HOSTING-SERVICE EN DE ABONNEESITES BESCHIKBAAR ZIJN OF WAARTOE VIA DE HOSTING-SERVICE EN DE ABONNEESITES TOEGANG KAN WORDEN GEKREGEN, IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN (‘AS IS’) EN VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN (‘AS AVAILABLE’), EN ZONDER ENIGE GARANTIE, VERKLARING OF VOORWAARDE VAN ENIGERLEI AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK; (B) DAT VISTAPRINT EN HAAR LEVERANCIERS GEEN GARANTIE GEVEN (i) DAT DE HOSTING-SERVICE OF ABONNEESITES AAN DE EISEN VAN ABONNEE VOLDOEN, (ii) DAT DE HOSTING-SERVICE OF ABONNEESITES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN FUNCTIONEREN, (iii) DAT INFORMATIE, MATERIAAL OF ANDERE CONTENT DIE/DAT VIA HET GEBRUIK VAN DE HOSTING-SERVICE OF ABONNEESITES IS VERKREGEN, BETROUWBAAR, JUIST, VOLLEDIG, GELDIG OF WAARHEIDSGETROUW IS; OF (iv) DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DIE/DAT DOOR ABONNEE VIA DE HOSTING-SERVICE IS/ZIJN AANGESCHAFT OF VERKREGEN, AAN DE VERWACHTINGEN VAN ABONNEE ZAL VOLDOEN; EN (C) DAT ALLE INFORMATIE, MATERIAAL OF ANDERE CONTENT DIE/DAT VIA HET GEBRUIK VAN DE HOSTING-SERVICE OF ABONNEESITES WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO VAN ABONNEE GESCHIEDT, EN DAT ABONNEE ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EVENTUELE SCHADE AAN COMPUTERSYSTEMEN VAN ABONNEE OF VAN DERDEN OF VOOR GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK(E) INFORMATIE, MATERIAAL OF ANDERE CONTENT.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHOUDENS AL HET ANDERSZINS IN DEZE OVEREENKOMST OF ELDERS BEPAALDE ZIJN VISTAPRINT EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJ WIJZE VAN STRAF OPGELEGDE (‘PUNITIVE’), BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (‘CONSEQUENTIAL DAMAGES’) OF ENIGERLEI ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE WEGENS GEBRUIKSDERVING, GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING (ONGEACHT HET ONTSTAAN DAARVAN, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OOK INDIEN VISTAPRINT OF EEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE ALGEMENE STREKKING VAN HET VOORGAANDE OF VAN ANDERE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, ZIJN VISTAPRINT EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VOORTS NIMMER AANSPRAKELIJK IN ENIG OPZICHT DAT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET (A) HET GEBRUIK VAN DE HOSTING-SERVICE OF DE ABONNEESITES OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE TE GEBRUIKEN, (B) HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN HOSTING-SERVICES OF ABONNEESITES, (C) ABONNEEGEBONDEN CONTENT OF ANDERE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN OF BIJBEHOREND BEELDMATERIAAL DIE/DAT VIA DE HOSTING-SERVICE OF DE ABONNEESITES IS/ZIJN VERKREGEN OF GELEVERD OF ANDERSZINS VOORTVLOEIT/VOORTVLOEIEN UIT HET CREËREN, GEBRUIKEN OF IN STAND HOUDEN VAN DE HOSTING-SERVICE OF DE ABONNEESITES, (D) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN ABONNEE OF DERDEN OVER OF MET BETREKKING TOT DE HOSTING-SERVICE OF DE ABONNEESITES, OF (E) GESCHILLEN INZAKE DOMEINNAMEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EEN DOOR ABONNEE GEKOZEN DOMEINNAAM VOOR DE ABONNEESITE. BOVENSTAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN KRACHT ONGEACHT DE BASIS VOOR EVENTUELE ACTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN; DERHALVE IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS OP ABONNEE. IN GEEN GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VISTAPRINT JEGENS ABONNEE EN/OF DERDEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST HOGER DAN HET BEDRAG DAT ABONNEE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST FEITELIJK AAN VISTAPRINT BETAALT GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE VORDERING ONTSTAAT OF, INDIEN DAT MINDER IS, VIJFHONDERD EUROS (EUR 500,--). ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE ALGEMENE STREKKING VAN HET VOORGAANDE, IS OF WORDT NOCH VISTAPRINT NOCH EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE ABONNEEGEBONDEN CONTENT OF ANDERE ABONNEEGEGEVENS DIE ZICH BEVINDEN OP OF VOORTVLOEIEN UIT DE HOSTING-SERVICE, EEN ABONNEESITE OF HARDWARE VAN VISTAPRINT OF HAAR LEVERANCIERS. HET IS DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN ABONNEE OM DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM TE WAARBORGEN DAT ZIJN VOORNAAMSTE BEDRIJFSMIDDEL IN STAND BLIJFT (INDIEN VAN TOEPASSING).

12. Aanvullende verklaringen en garanties en aanvullende afspraken

Abonnee verklaart, garandeert en stemt ermee in dat (a) Abonnee de macht en de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan; (b) Abonnee ten minste achttien (18) jaar oud is; en (c) Abonnee slechts overeenkomstig deze Overeenkomst toegang zal hebben tot en gebruik zal maken van de Hosting-service en de Abonneesites. Abonnee stemt er voorts mee in dat hij zich volledig houdt en te allen tijde zal houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot zijn bedrijfsuitoefening, het creëren, gebruiken en in stand houden van de Hosting-service en de Abonneesites, met inbegrip van maar niet beperkt tot van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving of uitvoerbeperkingen, en anderszins zoals verband houdend met deze Overeenkomst en de nakoming daarvan door Abonnee.

13. Eigendomsrechten op Abonneegebonden Content

Vistaprint maakt geen aanspraak op de eigendom van de Abonneegebonden Content die Abonnee aan Vistaprint of via de Hosting-service verstrekt en/of die Abonnee op de Abonneesite plaatst, en Vistaprint is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Abonnee, overeenkomstig het in deze Overeenkomst bepaalde, alle toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten op Abonneegebonden Content behoudt. Onverminderd het voorgaande verleent Abonnee aan Vistaprint hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, oneindige, onbeperkte, cedeerbare, niet aan royalty’s onderhevige licentie om (i) de Abonneegebonden Content te kopiëren, te hosten, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken ervan te maken, te verbeteren, te distribueren, te verzenden, te publiceren, te verwijderen, te bewaren, er iets aan toe te voegen, te combineren met door derden verstrekte informatie en in het openbaar te tonen (a) op en via de Hosting-service en de Abonneesites ten behoeve van het creëren, exploiteren en in stand houden van de Hosting-service en de Abonneesites en (b) in promotie- en reclamemateriaal van Vistaprint voor het specifieke doel om de Hosting-service te promoten, en om (ii) dergelijke Abonneegebonden Content aan derden in sublicentie te geven voor zover zulks noodzakelijk is voor het creëren, exploiteren en in stand houden van de gehele of gedeeltelijke Hosting-service en Abonneesites. Abonnee verleent Vistaprint hierbij tevens het blijvende en onherroepelijke recht om een gedeelte van of alle Abonneegebonden Content opzettelijk of onopzettelijk, met of zonder reden te verwijderen van de servers van Vistaprint, de Hosting-service en de Abonneesite, zonder enigerlei aansprakelijkheid jegens Abonnee of derden. Abonnee stemt ermee in dat hij, hoewel hij bepaalde auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten op de Abonneegebonden Content bezit, geen eigenaar is van de Hosting service-account die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Hosting-service of de Abonneesite, noch van de gegevens die op de servers van Vistaprint zijn opgeslagen (met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens die de Abonneegebonden Content gedeeltelijk of geheel weergeven of uitdrukken). Met betrekking tot het gebruik van de overeenkomstig het hierboven bepaalde in licentie gegeven materialen door Vistaprint of haar sublicentienemers zal geen compensatie aan Abonnee worden betaald of verschuldigd zijn. Door Abonneegebonden Content te verschaffen, te plaatsen, te uploaden, te verzenden of anderszins beschikbaar te maken of door berichten te plaatsen, bestanden te uploaden, gegevens in te voeren, feedback te geven, suggesties te doen of op enigerlei andere wijze te communiceren met of via de Hosting-service of een Abonneesite, garandeert en verklaart Abonnee dat hij in bezit is van of anderszins de beschikking heeft over de noodzakelijke rechten om zulks te doen en om Vistaprint de hierboven bedoelde licentie te verlenen, en dat, overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde, Abonnee Vistaprint en de andere Gevrijwaarde Partijen zal verdedigen, vrijwaren en schadeloosstellen tegen vorderingen van derden in verband met een schending van een van de voorgaande verklaringen en garanties.

14. Eigendomsrechten/softwarelicenties Vistaprint

Abonnee stemt ermee in en is ervan op de hoogte dat de Hosting-service en de Abonneesites en de software die in verband met de Hosting-service en de Abonneesites wordt gebruikt (de ‘Software’), eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie van Vistaprint en/of haar licentiegevers bevatten die wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten, handelsgeheimen (‘trade secrets’), handelsmerken en andere intellectuele eigendom en andere wetten. Reproductie, distributie of verzending van het eigendomsrechtelijke materiaal van de Hosting-service of de Software is niet toegestaan, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vistaprint. Abonnee stemt er voorts mee in en is ervan op de hoogte dat de inhoud van gesponsorde advertenties of informatie die via de Hosting-service en adverteerders aan Abonnee wordt gepresenteerd, wordt beschermd op grond van de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien en andere eigendomsrechten en wetten. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden.

Op voorwaarde dat Abonnee al zijn verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst nakomt, verleent Vistaprint aan Abonnee een niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Software te gebruiken, doch uitsluitend om de Abonneesites te exploiteren en in stand te houden voor zover op grond van deze Overeenkomst is bepaald. Het is Abonnee niet toegestaan anderen een sublicentie te geven ofte factureren om gebruik te maken van of zich toegang te verschaffen tot de Software. De Software is eigendom van Vistaprint en/of haar licentiegevers en wordt beschermd voor zover op grond van auteursrechtwetten en internationale verdragen is toegestaan. Het reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide werken van, herdistribueren of opnieuw verzenden van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in zware civiel- en strafrechtelijke sancties. De Software en de structuur, sequentie, organisatie en de broncode ervan worden beschouwd als handelsgeheimen (‘trade secrets’) van Vistaprint en haar licentiegevers en worden beschermd op grond van de wetgeving inzake handelsgeheimen (‘trade secrets’). ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. HET IS ABONNEE NIET TOEGESTAAN ENIGE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST VERSTREKTE SOFTWARE TE DECOMPILEREN, TE DISASSEMBLEREN, TE REVERSE-ENGINEEREN OF ANDERSZINS TE TRACHTEN DE BRONCODE ERVAN TE ACHTERHALEN, BEHALVE ZOALS EN UITSLUITEND VOOR ZOVER OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, NIETTEGENSTAANDE DEZE BEPALING.

15. Eigendomsrechten Vistaprint op verstrekte ontwerpen, illustraties en andere content

Als onderdeel van de Hosting-service kan Vistaprint Abonnee mogelijkheden bieden voor toegang tot en gebruik van beeldmateriaal, foto’s, afbeeldingen, document-layouts, illustraties, tekst, lettertypen, softwaretools en vergelijkbare ontwerpgerichte en grafische content (hierna te noemen ‘Ontwerpcontent’). Dergelijke Ontwerpcontent mag door Abonnee uitsluitend worden benaderd en gebruikt om via de Hosting-service Abonneesites te creëren, te exploiteren en in stand te houden. Voor zover Vistaprint Abonnee deze toegangs- en gebruiksmogelijkheden ten aanzien van Ontwerpcontent biedt, verleent Vistaprint aan Abonnee een niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-cedeerbare, beperkte licentie om de Ontwerpcontent te kopiëren, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en te publiceren, doch uitsluitend om gedurende de looptijd van de Website-account via de Hosting-service de Abonneesites te creëren, te exploiteren en in stand te houden. Abonnee is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Vistaprint of haar licentiegevers alle wettelijke rechten op, eigendom van en belangen bij dergelijke Ontwerpcontent bezitten, met inbegrip van eventuele intellectuele-eigendomsrechten. Alle rechten op dergelijke Ontwerpcontent zijn wereldwijd voorbehouden en Vistaprint behoudt zich alle niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst toegekende rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot de eigendom, intellectuele-eigendomsrechten en alle andere rechten op en belangen bij de Ontwerpcontent. Het is Abonnee of andere derden ten strengste verboden om de Ontwerpcontent te gebruiken, te wijzigen, te bewaren, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te publiceren, afgeleide werken ervan te maken, of enig deel van de Ontwerpcontent te gebruiken behalve zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is toegestaan om gedurende de looptijd van de Hosting service-account via de Hosting-service de Abonneesites te creëren, te exploiteren en in stand te houden. Abonnee, en niet Vistaprint, is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van Ontwerpcontent op de Abonneesite en voor het combineren daarvan met andere informatie of Abonneegebonden Content. Vistaprint verstrekt dergelijke Ontwerpcontent uitsluitend voor het gemak van Abonnee; het enkele feit dat dergelijke content is opgenomen, impliceert niet dat Vistaprint dergelijke content goedkeurt. Hoewel Vistaprint zich te allen tijde het recht voorbehoudt om zonder voorafgaande kennisgeving iets toe te voegen aan, iets te verwijderen uit of iets te wijzigen in de Ontwerpcontent dan wel om enig deel van de Ontwerpcontent volledig te verwijderen, is Vistaprint niet verantwoordelijk indien dit niet of niet onmiddellijk gebeurt. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, geldt dat, bij eventuele beëindiging van de Hosting service-account en/of de Hosting-service, voornoemde licentie automatisch eindigt en Abonnee het gebruik van en de toegang tot de Ontwerpcontent onmiddellijk dient te staken.

16. Vrijwaring

Abonnee stemt ermee in Vistaprint en haar leveranciers, licentiegevers, gelieerde ondernemingen, partners, dochtermaatschappijen en werknemers (gezamenlijk te noemen ‘Gevrijwaarde Partijen’) te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen en met betrekking tot alle ten aanzien van een Gevrijwaarde Partij ontstane vorderingen en eisen, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) (gezamenlijk te noemen ‘Aansprakelijkheden’), voortvloeiend uit of in verband met (i) niet-nakoming van deze Overeenkomst door Abonnee, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet gestand doen van een van zijn verklaringen en garanties of afspraken zoals opgenomen in deze Overeenkomst; (ii) het creëren, gebruiken of in stand houden van Abonneesites, met inbegrip van maar niet beperkt tot een verwijt dat Abonneegebonden Content of andere niet door Vistaprint verstrekte informatie of content die op Abonneesites is opgenomen (met inbegrip van maar niet beperkt tot Abonneegebonden Content die is opgenomen in een door Abonnee gekozen domeinnaam voor de Abonneesite) inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander (intellectuele-)eigendomsrecht van derden, of inbreuk maakt op handelsgeheimen (‘trade secrets’) van derden, of onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, obsceen, schadelijk, smadelijk, privacyschendend, hatelijk of discriminerend op grond van ras of etnische afkomst is; (iii) een geschil of rechtszaak tussen een Gevrijwaarde Partij en een derde of een andere vordering van een derde die/dat is veroorzaakt door, voortvloeit uit of verband houdt met enig handelen of nalaten door Abonnee met betrekking tot deze Overeenkomst, Abonneegebonden Content, de Hosting-service of de Abonneesites, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen in verband met de door Abonnee gekozen domeinnaam voor de Abonneesite; (iv) nalatigheid of opzet aan de zijde van Abonnee; of (v) zakelijke betrekkingen van Abonnee met zijn klanten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het leveren van producten of diensten aan die klanten. Deze verplichtingen blijven ook na beëindiging van de Hosting service-account of van het gebruik van de Hosting-service en de Abonneesites door Abonnee van kracht. Voor zover bij wet toegestaan, is bovenstaande vrijwaring van toepassing ongeacht eventuele schuld, nalatigheid, schending van de garantie of contractbreuk door Vistaprint en/of haar leveranciers, licentiegevers, gelieerde ondernemingen, partners, dochtermaatschappijen en werknemers.

17. Handelsmerken/Aanduidingen van Vistaprint

Vistaprint, Vistaprint.com, het Vistaprint-logo, Vistaprint Site Builder en andere in verband met de Hosting-service en de Abonneesites gebruikte logo‘s en namen van producten en diensten die Vistaprint in eigendom of in licentie heeft, zijn handelsmerken van Vistaprint of haar licentiegevers (de ‘Dienstmerken’). Abonnee stemt ermee in de Dienstmerken niet op enigerlei wijze te tonen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vistaprint. Van tijd tot tijd kan Vistaprint naar eigen goeddunken aan Abonnee een beperkte licentie bieden om logo’s van door Vistaprint toegekende prijzen of andere symbolen van verdienste op Abonneesites te tonen nadat Vistaprint dergelijke onderscheidingen naar eigen goeddunken aan abonnees heeft toegekend. Vistaprint behoudt zich echter het recht voor om dergelijke logo’s of symbolen naar eigen goeddunken om welke reden dan ook in te trekken en te verwijderen.

18. Wijziging/Beschikbaarheid van de Hosting-service

Vistaprint behoudt zich te allen tijde het recht voor om van tijd tot tijd naar eigen goeddunken de Hosting-service (of onderdelen of features daarvan) tijdelijk of blijvend te wijzigen, te vervangen, te verwijderen, op te schorten of te staken, met inbegrip van het limiteren van bepaalde features en diensten of het beperken van de toegang tot de gehele Hosting-service of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving. Vistaprint behoudt zich voorts te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Website-service, Abonneesites of Abonneegebonden Content van een Abonnee of van derden in te trekken, op te schorten, te blokkeren of te weigeren, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Daarnaast begrijpt Abonnee en is hij ervan op de hoogte dat features en componenten van de Hosting-service en de Abonneesites kunnen worden opgeschort, ingeperkt en/of beëindigd wegens maatregelen van derde-leveranciers, licentiegevers en toezichthouders, zoals Domeinnaamverkopers. Abonnee stemt ermee in dat Vistaprint jegens Abonnee of jegens derden niet aansprakelijk is voor enige wijziging, opschorting of staking van de Hosting-service of voor enige intrekking, opschorting, blokkering of weigering van de toegang tot de Hosting-service, de Abonneesites of Abonneegebonden Content van een Abonnee of van derden. Indien Abonnee niet instemt met dergelijke wijzigingen, bestaat het enige en uitsluitende rechtsmiddel van Abonnee uit het opzeggen van zijn Hosting service-account. Hoewel Vistaprint zich inspant om te garanderen dat de Hosting-service te allen tijde beschikbaar is, is Vistaprint niet aansprakelijk indien de Hosting-service om welke reden dan ook op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Abonnee is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat indien Vistaprint de toegang van Abonnee tot de Hosting-service blokkeert, Abonnee geen toegang heeft tot gegevens van de Hosting service-account, Abonneegegevens of Abonneegebonden Content.

19. Beëindiging/Opzegging van de Hosting service-account

Zowel Abonnee als Vistaprint kan te allen tijde Abonnees Hosting service-account en/of Abonnees gebruik van en de toegang tot de gehele of gedeeltelijke Hosting-service en de Abonneesites beëindigen of opzeggen volgens de onderstaande bepalingen.

 • a. Beëindiging door Abonnee. Het is Abonnee te allen tijde toegestaan Abonnees Hosting service-account of enig gedeelte van de Hosting-service op te zeggen. Om op te zeggen moet Abonnee contact opnemen met klanten ondersteuning via de website URL waarnaar verwezen wordt in artikel 4 hierboven. Nadat Vistaprint het opzeggingsverzoek van Abonnee heeft verwerkt, ontvangt Abonnee per e-mail een bevestiging van de opzegging. Na bevestiging van de opzegging verbeurt Abonnee alle eventuele kredieten, vooruitbetaalde kosten en andere aan Abonnee toekomende bedragen, waarbij Vistaprint niet verplicht is dergelijke of andere bedragen aan Abonnee te restitueren, te vergoeden of te betalen. Vistaprint behoudt zich voorts het recht voor om kosten te innen die reeds vóór opzegging van de Hosting service-account door Abonnee verschuldigd waren, alsook eventueel toepasselijke annuleringskosten.
  Ten behoeve van de verwerking van de opzegging door Vistaprint dient Abonnee Vistaprint de volgende informatie te verstrekken:

  • de exacte naam van de Hosting-service die Abonnee wil opzeggen;
  • het e-mailadres van Abonnee;
  • de factureringsgegevens van Abonnee, met inbegrip van het creditcardnummer dat Abonnee hebt gebruikt bij aanschaf van de Hosting-service; en
  • de reden waarom Abonnee de Hosting-service opzegt.
 • b. Beëindiging door Vistaprint. Het is Vistaprint te allen tijde toegestaan naar eigen goeddunken de Hosting service-account en het gebruik van en de toegang tot de Hosting-service en de Abonneesites, met inbegrip van maar niet beperkt tot daarmee samenhangende domeinnamen, om welke reden dan ook te beëindigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) indien Abonnee tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst, onder meer wegens (X) het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen aan Vistaprint, of (Y) het niet naleven van de in deze Overeenkomst neergelegde gedragsregels voor abonnees, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bovenstaande artikelen 8 en 12; (ii) indien Vistaprint bepaalde door Abonnee aan Vistaprint verstrekte informatie niet kan verifiëren of authentiseren; (iii) indien Vistaprint naar eigen goeddunken concludeert dat het gebruik van of de toegang tot de Hosting-service of de Abonneesites door Abonnee kan leiden tot aansprakelijkheid voor Vistaprint of haar leveranciers of licentiegevers, of (iv) bij faillissement of insolventie van Abonnee. Indien Vistaprint de Hosting service-account op grond van (i), (ii), (iii) of (iv) beëindigt, verbeurt Abonnee alle eventuele kredieten, vooruitbetaalde kosten en andere aan Abonnee toekomende bedragen, waarbij Vistaprint niet verplicht is dergelijke of andere bedragen aan Abonnee te restitueren, te vergoeden of te betalen.

 • c. Gevolgen van beëindiging. Bij opzegging of beëindiging van de Hosting service-account om welke reden dan ook zal Vistaprint (a) alle door Abonnee verschuldigde kosten, toezeggingen en verplichtingen innen; (b) alle Abonneegebonden Content, Abonneegegevens, listings, berichten of andere informatie in verband met de Hosting service-account en het gebruik van of de toegang tot de Hosting-service en de Abonneesites verwijderen; en (c) de toegang tot en het gebruik van de Hosting service-account, de Hosting-service en de Abonneesites onmogelijk maken voor Abonnee, onder meer door het wachtwoord van Abonnee te deactiveren. In geen geval is Vistaprint na beëindiging van de Hosting service-account verplicht Abonneegebonden Content aan Abonnee te retourneren. Vistaprint is niet verantwoordelijk voor enige door Abonnee of derden geleden schade of verlies indien Abonnee besluit de Hosting service-account op te zeggen en Vistaprint een van bovengenoemde maatregelen uitvoert.

Abonnee begrijpt en stemt ermee in dat opzegging van zijn Hosting service-account het enige en uitsluitende recht en rechtsmiddel is waarover Abonnee beschikt bij eventuele geschillen met Vistaprint. Dergelijke geschillen omvatten maar zijn niet beperkt tot geschillen in verband met of voortvloeiend uit: (1) enige bepaling van deze Overeenkomst of het afdwingen of toepassen daarvan door Vistaprint; (2) enig beleid of gebruik van Vistaprint of het afdwingen of toepassen daarvan door Vistaprint; (3) enige content die via de Hosting-service beschikbaar is of enige wijziging in content die via de Hosting-service wordt verstrekt; (4) de toegangs- of gebruiksmogelijkheden voor Abonnee met betrekking tot de Hosting-service of de Abonneesites; of (5) de hoogte of het type van de in rekening gebrachte kosten, toeslagen, toepasselijke belastingen of factureringsmethoden of eventuele wijzigingen in de kosten, toepasselijke belastingen, toeslagen of.

20. Uitvoerbeperkingen

Abonnee, en niet Vistaprint, is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke exportwet- en regelgeving van Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, ziet Abonnee erop toe dat alle Abonneegebonden Content, Abonneegegevens en Eindgebruikersgegevens niet onder de uitvoerbeperkingen van Nederland, de Europese Unie of de Verengde Staten vallen, of, voor zover enige content of gegevens daar wel onder vallen, stelt Abonnee Vistaprint daarvan onmiddellijk in kennis en treft Abonnee alle noodzakelijke beveiligings- en toegangsmaatregelen om aan de toepasselijke wet- en regelgeving van Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten te voldoen. Abonnee verklaart en garandeert voorts dat Abonnee zelf niet onder uitvoerbeperkingen in het kader van dergelijke wet- en regelgeving valt.

21. Bescherming en beveiliging van persoonsgegevens

Vistaprint hanteert redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen ten behoeve van de bescherming tegen verlies, misbruik, openbaarmaking en wijziging van persoonsgegevens die Vistaprint ontvangt van Abonnee of met betrekking tot de eindgebruikers of klanten van Abonnee (‘Eindgebruikersgegevens’). en aanzien van bepaalde diensten die op grond van deze Overeenkomst als onderdeel van de Hosting-service worden geleverd, kan Vistaprint voor Abonnee als verwerker van dergelijke Eindgebruikersgegevens optreden, in welk geval Vistaprint dergelijke Eindgebruikersgegevens uitsluitend volgens de instructies van Abonnee verwerkt. Met betrekking tot dergelijke Eindgebruikersgegevens is Abonnee de verantwoordelijke en verantwoordelijk voor de naleving van alle wetgeving inzake consumentenbescherming en bescherming van persoonsgegevens, en Abonnee zal Vistaprint en elke andere Gevrijwaarde Partij vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen tegen en met betrekking tot alle ten aanzien van een Gevrijwaarde Partij ontstane Aansprakelijkheden voortvloeiend uit of in verband met niet-naleving van die wetgeving door Abonnee.

22. Kennisgeving

Verklaringen, kennisgevingen en andere mededelingen aan Abonnee kunnen worden gedaan per post, e-mail, plaatsing op de Hosting-service of de website van Vistaprint, of op een andere redelijke wijze. Abonnee is als enige verantwoordelijk voor het actualiseren van het geregistreerde e-mail- en postadres met betrekking tot zijn account. Vistaprint is niet verantwoordelijk voor kennisgevingen die niet zijn bezorgd als gevolg van het feit dat Abonnee zijn accountinformatie niet heeft bijgewerkt. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, kan Vistaprint wijzigingen in deze Overeenkomst en de Hosting-service bekendmaken door kennisgevingen of links naar kennisgevingen op de website van Vistaprint te plaatsen. Abonnee dient het Website-dashboard op de website van Vistaprint te raadplegen voor informatie over manieren om contact met Vistaprint op te nemen en/of kennisgevingen aan Vistaprint te doen.

### __23. Algemeen__ ### Mocht enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar worden verklaard, dan vervalt die bepaling en worden de overige bepalingen ten uitvoer gelegd. Indien Vistaprint een recht of een bepaling van de Overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, wordt daarmee geen afstand gedaan van dat recht of die bepaling. Het is Abonnee niet toegestaan deze Overeenkomst of rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te cederen, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vistaprint; dergelijke pogingen tot cessie zijn nietig. Vistaprint heeft het recht om deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan, alsook haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, vrijelijk aan derden te cederen zonder dat daarvoor toestemming van of kennisgeving aan Abonnee is vereist. Behoudens het voorgaande geldt dat deze Overeenkomst bindend is voor en toekomt aan partijen bij deze Overeenkomst, hun (rechts)opvolgers en toegelaten cessionarissen. Behoudens het voorgaande geldt dat deze Overeenkomst bindend is voor en toekomt aan partijen bij deze Overeenkomst, hun (rechts)opvolgers en toegelaten cessionarissen. De kopjes en tussenkopjes in de Overeenkomst zijn uitsluitend toegevoegd voor het gebruiksgemak en hebben geen rechts- of contractuele gevolgen. Elk der partijen is een zelfstandige opdrachtnemer en is geen agent of vertegenwoordiger van de wederpartij. Geen der partijen heeft het recht of de bevoegdheid om in naam van of namens de wederpartij verplichtingen aan te gaan, verklaringen af te leggen of garanties te geven. Deze Overeenkomst mag niet zodanig worden geïnterpreteerd of uitgelegd dat daarmee een associatie, joint venture of samenwerkingsverband tussen partijen ontstaat of dat daarmee enige verplichting tot samenwerking of aansprakelijkheid op een der partijen komt te rusten. Partijen zijn ervan op de hoogte en stemmen ermee in dat deze Overeenkomst elektronisch kan worden aangegaan en niet schriftelijk hoeft te worden ondertekend.

24. Onafhankelijke beoordeling

ABONNEE ERKENT DAT HIJ KENNIS HEEFT GENOMEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN VAN ALLE BIJGEHORENDE BELEIDSBEPALINGEN VERWEZEN NAAR EN OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN BESCHOUWD EN DAT HIJ INSTEMT MET ALLE VOORWAARDEN DAARVAN. ABONNEE HEEFT ALLE ASPECTEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE WENSELIJKHEID VAN HET AANGAAN VAN DE IN DEZE OVEREENKOMST BEDOELDE TRANSACTIES ONAFHANKELIJK BEOORDEELD EN VERLAAT ZICH NIET OP ANDERE VERKLARINGEN OF GARANTIES DAN DIE WELKE UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN NEERGELEGD.

25. Internetdomeinnamen

a. Vistaprint is eigenaar van de primaire domeinnamen zoals opgenomen in de bijgevoegde Bijlage 1, welke bijlage door Vistaprint van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan worden bijgewerkt (de ‘Primaire Domeinen’). Abonnee heeft geen enkele eigendomsbelangen bij of eigendomsrechten op een van de Primaire Domeinen. Indien Abonnee zich inschrijft voor de Starter Website-service, registreert Vistaprint via een of meerdere derden-verkopers een subdomeinnaam (of subdomeinnamen) ten behoeve van de Abonneesite onder het desbetreffende Primaire Domein, bijv. “[Bedrijfsnaam Abonnee].vpweb.com” (gezamenlijk ‘Standaardsubdomeinen’). Vistaprint wordt houder en beheerder van de Standaardsubdomeinen. Abonnee heeft geen eigendomsbelang bij enig Standaardsubdomein, maar heeft wel een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-cedeerbare licentie om het Standaardsubdomein uitsluitend gedurende de looptijd van de Website-account in samenhang met zijn Abonneesites via de Website-service te gebruiken.

b. Abonnee kan Vistaprint verzoeken om, indien beschikbaar, een gepersonaliseerde top-level-domeinnaam (of domeinnamen) te verwerven voor gebruik in samenhang met de Abonneesites als onderdeel van een verbeterde Website-service (gezamenlijk de ‘Abonneedomeinnaam’). Behoudens lid (c) van dit artikel 26 zal Vistaprint redelijke commerciële inspanningen verrichten om de Abonneedomeinnaam, indien beschikbaar, te registreren. Na geslaagde registratie van die Abonneedomeinnaam zal Vistaprint fungeren als registrant met betrekking tot die Abonneedomeinnaam en wordt Vistaprint houder en beheerder van die Abonneedomeinnaam (‘Registrant’). Abonnee heeft geen eigendomsbelangen bij een dergelijke Abonneedomeinnaam, maar heeft wel een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-cedeerbare licentie om die Abonneedomeinnaam uitsluitend gedurende de looptijd van de Website-account in samenhang met de exploitatie van zijn Abonneesites via de Website-service te gebruiken. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, heeft Abonnee na beëindiging van zijn Website-account geen verdere toegang tot de Abonneedomeinnaam en kan hij daar geen gebruik meer van maken.

Door Vistaprint te verzoeken een Abonneedomeinnaam voor de Abonneesite via de Website-service te registreren, verklaart en garandeert Abonnee hierbij aan Vistaprint dat (a) alle informatie die Abonnee aan Vistaprint verstrekt om de Abonneedomeinnaam te registreren en als Registrant te fungeren, volledig en juist is; (b) de registratie van de Abonneedomeinnaam geen inbreuk zal maken op of anderszins in strijd zal zijn met de rechten van derden; (c) Abonnee niet de bedoeling heeft de Abonneedomeinnaam voor een onwettig doel te registreren; en (d) Abonnee de Abonneedomeinnaam niet welbewust in strijd met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving zal gebruiken. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van Abonnee om na te gaan of de registratie van de Abonneedomeinnaam inbreuk maakt op of in strijd is met de rechten van derden.

Vistaprint kan voor de registratie van domeinnamen in verband met de Abonneedomeinnamen naar eigen goeddunken gebruikmaken van een of meerdere, door ICANN als beheerder erkende Domeinnaamverkopers. n gevallen waarin Vistaprint als Registrant voor de Abonneedomeinnaam fungeert, heeft Vistaprint ten aanzien van die registratie ingestemd met de gebruiksvoorwaarden van de Domeinnaamverkoper, die van tijd tot tijd onder bepaalde omstandigheden door de Domeinnaamverkoper kunnen worden gewijzigd (de ‘Registratieovereenkomst’). Een exemplaar van de thans geldende Registratieovereenkomst voor de Website-service is bijgevoegd als Bijlage A en maakt deel uit van deze Overeenkomst door verwijzing. Abonnee stemt ermee in en begrijpt dat hij verplicht is aan alle verplichtingen te voldoen die Vistaprint als partij bij de Registratieovereenkomst heeft met betrekking tot het creëren, exploiteren en in stand houden van de Website-service en de Abonneesite, en wel in dezelfde mate als wanneer Abonnee daar rechtstreeks partij bij zou zijn, en dat de Domeinnaamverkopers, ICANN en het Register op grond van de Registratieovereenkomsten en bijbehorende beleidsbepalingen en wet- en regelgeving bepaalde rechten kunnen hebben die tegen of met betrekking tot Abonnee afdwingbaar zijn.

Abonnee blijft jegens Vistaprint, de Domeinnaamverkoper, ICANN en het Register aansprakelijk voor schending van een van de voorwaarden van de Registratieovereenkomst of bijbehorende beleidsbepalingen, regels, procedures en voorschriften voor zover deze schending wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit enig handelen of nalaten door Abonnee of een van zijn gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, vertegenwoordigers of klanten.
Onverminderd de andere (rechts)middelen die Vistaprint op grond van deze Overeenkomst dan wel in of buiten rechte ter beschikking staan, stemt Abonnee er derhalve mee in de Gevrijwaarde Partijen te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen en met betrekking tot alle ten aanzien van hen ontstane Aansprakelijkheden, voortvloeiend uit of in verband met dergelijk handelen of nalaten.

c. Onder bepaalde omstandigheden kan Vistaprint er naar eigen goeddunken voor kiezen bepaalde abonnees de gelegenheid te bieden om zelf houder en beheerder van hun Abonneedomeinnamen te worden en in verband met dergelijke Abonneedomeinnamen als Registrant te fungeren. In al dergelijke gevallen dient Abonnee vóór registratie rechtstreeks met de Domeinnaamverkoper diens alsdan geldende Registratieovereenkomst aan te gaan. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande of de voorwaarden zoals neergelegd in de Registratieovereenkomst van de Domeinnaamverkoper, dient Abonnee in dergelijke gevallen ook in te stemmen met de voorwaarden van de alsdan geldende ‘Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy’ van ICANN; een exemplaar van de huidige versie daarvan is bijgevoegd als Bijlage B en maakt deel uit van deze Overeenkomst door verwijzing, welke versie te allen tijde door ICANN naar eigen goeddunken kan worden gewijzigd. Abonnee begrijpt dat hij, door in te stemmen met de Registratieovereenkomst en de ‘Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy’ van ICANN, voor zover van toepassing, ten aanzien van de Abonneedomeinnaam een afzonderlijke contractuele relatie creëert tussen Abonnee en de Domeinnaamverkoper en tussen Abonnee en ICANN, en dat Abonnee, en niet Vistaprint, verantwoordelijk is voor elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen in verband met die contracten. Indien Abonnee, na een of meerdere Abonneedomeinnamen als Registrant te hebben geregistreerd, ervoor kiest een eerder geregistreerde Abonneedomeinnaam te schrappen en vervolgens een of meerdere aanvullende, verschillende Abonneedomeinnamen te registreren, worden de bijbehorende registratiekosten aan Abonnee in rekening gebracht.

Wanneer Abonnee als Registrant van de Abonneedomeinnamen fungeert, zal Abonnee worden opgenomen als Registrant en administratief contactpersoon voor de Abonneedomeinnaam; Vistaprint kan echter, indien zij overstapt naar een andere Domeinnaamverkoper, naar eigen goeddunken zichzelf tijdelijk als Registrant en administratief contactpersoon laten opnemen totdat deze overstap is afgerond. In dergelijke gevallen machtigt Abonnee Vistaprint om zichzelf te laten opnemen als financieel contactpersoon, technisch contactpersoon en name-server voor de Abonneedomeinnaam van Abonnee en om in die hoedanigheden alles te doen wat Vistaprint passend acht. Na beëindiging van de Website-account staakt Vistaprint het handelen in die hoedanigheden echter onmiddellijk. Na die tijd is Vistaprint niet verantwoordelijk voor het doorsturen van kennisgevingen, e-mails of andere correspondentie naar Abonnee of voor het uitvoeren van andere activiteiten in verband met de Abonneedomeinnaam. Voorts geldt dat, indien de Website-account door Vistaprint wordt opgeschort of beëindigd wegens wanbetaling of een andere reden of indien deze door Abonnee wordt opgezegd, Vistaprint geen domeinnamen zal verlengen die gedurende de opschorting van de account of na beëindiging ervan in aanmerking komen voor verlenging. Abonnee is als enige verantwoordelijk voor alle doorlopende kosten en voor het verwijderen van Vistaprint als financieel contactpersoon, technisch contactpersoon en name-server voor de Abonneedomeinnamen waarvan hij als Registrant houder is.

d. Onverminderd de andere (rechts)middelen die Vistaprint op grond van deze Overeenkomst dan wel in of buiten rechte ter beschikking staan, behoudt Vistaprint zich te allen tijde het recht voor naar eigen goeddunken een domeinnaamregistratie te weigeren, te annuleren, op te schorten, over te dragen of te wijzigen (i) om een fout te herstellen, (ii) indien Vistaprint ervan in kennis wordt gesteld of ontdekt dat bij een gerechtelijke of administratieve instantie of andere derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot ICANN, het Register of de Domeinnaamverkoper, een klacht is ingediend waarin de registratie, de reservering of het gebruik van de Abonneedomeinnaam wordt betwist, (iii) om de integriteit en stabiliteit van Vistaprint te beschermen, (iv) om aan enige van toepassing zijnde wetten, overheidsregels of voorschriften, handhavingsverzoeken of geschillenregelingen te voldoen, (v) om aansprakelijkheid te vermijden, civielrechtelijke of strafrechtelijke, of (vi) indien de Domeinnaamverkoper, ICANN of het Register de domeinnaam weigert, annuleert, opschort of overdraagt overeenkomstig hun alsdan geldende overeenkomsten of beleidsbepalingen. Abonnee stemt ermee in en begrijpt dat Vistaprint jegens Abonnee of andere personen of entiteiten niet aansprakelijk is voor schade, kosten, onkosten of andere verliezen die kunnen voortvloeien uit een weigering, annulering, opschorting, overdracht of wijziging van de domeinnaamregistratie van Abonnee overeenkomstig de voorgaande zin of anderszins.

e. Abonnee stemt ermee in en is ervan op de hoogte dat Vistaprint de door Abonnee verstrekte domeinnaamregistratie-informatie beschikbaar stelt aan ICANN, Domeinnaamverkopers, het Register, handhavingsinstanties en andere derden voor zover zulks noodzakelijk is om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het beleid van deze derden te voldoen. Abonnee stemt er voorts mee in en is ervan op de hoogte dat Vistaprint de door Abonnee verstrekte domeinnaamregistratie-informatie geheel of gedeeltelijk openbaar kan maken of rechtstreeks aan onafhankelijke domeinnaamverkopers ter beschikking kan stellen voor zoekdiensten (bijv. via een Whois-service) of voor andere doeleinden voor zover door ICANN en de toepasselijke wetgeving is vereist of toegestaan. Abonnee verleent hierbij toestemming voor de openbaarmaking en het gebruik van – en richtlijnen, grenzen en beperkingen ten aanzien van de openbaarmaking of het gebruik van – door Abonnee verstrekte informatie in verband met de registratie van een domeinnaam (met inbegrip van updates van dergelijke informatie), zowel gedurende als na afloop van de periode waarin de domeinnaam is geregistreerd. Abonnee verleent hierbij toestemming voor de openbaarmaking en het gebruik van – en richtlijnen, grenzen en beperkingen ten aanzien van de openbaarmaking of het gebruik van – door Abonnee verstrekte informatie in verband met de registratie van een domeinnaam (met inbegrip van updates van dergelijke informatie), zowel gedurende als na afloop van de periode waarin de domeinnaam is geregistreerd.

26. E-mail

Voor zover Vistaprint naar eigen goeddunken aan abonnees via de Hosting-service e maildiensten ter beschikking stelt die door een of meerdere onafhankelijke e mailaanbieders (elk afzonderlijk een ‘E-mailaanbieder’) worden aangeboden, is Vistaprint niet verantwoordelijk voor het handelen of niet-handelen van de desbetreffende E mailaanbieder of voor de onbeschikbaarheid van of storingen in diens netwerk of diensten. Vistaprint kan, indien van toepassing, te allen tijde en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van E mailaanbieder wijzigen. Vistaprint is geen partij bij en is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor transacties, overeenkomsten en/of geschillen tussen Abonnee en de E mailaanbieder (‘E-mailaanbiedergeschil’). In geval van een E-mailaanbiedergeschil, ontheft Abonnee Vistaprint (en haar functionarissen, bestuurders, agenten, gelieerde ondernemingen en werknemers) hierbij van alle vorderingen, eisen en (feitelijke en indirecte (‘consequential’) schade van welke aard dan ook, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen. Door van eventuele e maildiensten gebruik te maken, stemt Abonnee in met de voorwaarden van het alsdan geldende beleid van Vistaprint inzake e maildiensten, waarvan een exemplaar bij deze Overeenkomst wordt bijgevoegd en maakt deel uit van deze Overeenkomst door verwijzing.

27. Mapping Service

Abonneesites die via de Hosting-service zijn gecreëerd, kunnen, geheel naar goeddunken van Vistaprint, een kaartfunctie (‘Mapping Service’) bevatten die wordt geleverd door een of meerdere door Vistaprint geselecteerde derden-Kaartfunctieaanbieders (elk afzonderlijk een ‘Kaartfunctieaanbieder’). Voor het integreren van de Mapping Service in de Hosting-service en voor het gebruik van de Mapping Service op een Abonneesite door Abonnee en bezoekers van de Abonneesite, dienen Abonnee en alle bezoekers van de Abonneesite altijd vooraf in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden van de Kaartfunctieaanbieder met betrekking tot die Mapping Service zoals die van tijd tot tijd van kracht zijn, welke gebruiksvoorwaarden door de Kaartfunctieaanbieder te allen tijde en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd. De thans geldende gebruiksvoorwaarden zijn bijgevoegd als Bijlage C en maken deel uit van deze Overeenkomst door verwijzing. Door van de Mapping Service gebruik te maken, stemt Abonnee ermee in zich aan al dergelijke gebruiksvoorwaarden te houden. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, stemt Abonnee ermee in en begrijpt hij dat de kaarten die via de Mapping Service worden verstrekt, slechts ter informatie zijn bedoeld, en Abonnee en bezoekers van de Abonneesites aanvaarden alle risico’s van het gebruik daarvan. Vistaprint, de Kaartfunctieaanbieder en hun leveranciers leggen geen verklaringen af en geven geen garanties ten aanzien van de inhoud, de weggesteldheid of de bruikbaarheid van de route.

Primaire Domeinen

vpweb.com
vpwebsupport.com
vpwebmail.com
vpweb.biz
vpweb.eu
vpweb.mobi
vpweb.info
vpweb.org
vpweb.de
vpweb.us
vpweb.nl
vpweb.fr
vpweb.co.uk
vpweb.com.au
vpweb.be
vpweb.ca
vpweb.es
vpweb.ie
vpweb.co.nz
vpweb.ch
vpweb.jp
vpweb.no
vpweb.dk
vpweb.pl
vpweb.com.pl
vpsite.co.uk
vpsite.it
vpweb.se
vpweb.at
vpweb.in
vpweb.sg
vistaprintdigital.com

Bijlage A: TPDNV Registratieovereenkomst

Klik hier voor de TPDNV Registratieovereenkomst PDF

__Bijlage B: ICANN Uniforme Conflictbeleid voor Domeinnamen

Klik hier voor het ICANN Uniforme Conflictbeleid voor Domeinnamen PDF

Bijlage C: Huidige Mapping Service Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Kaartenservice PDF