Laatst herzien: 12 april 2024

Lees de Vista-accountvoorwaarden ("Accountvoorwaarden") zorgvuldig door. Deze Accountvoorwaarden reguleren je registratie, toegang en gebruik van je Vista-account (het "Account"). Door het Account te registreren, openen en gebruiken, ga je akkoord met deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Accountvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Je dient deze Accountvoorwaarden elke keer als je je Account opent, te controleren. Wanneer we de Accountvoorwaarden bijwerken, werken we de datum bovenaan deze pagina bij. Door het Account te gebruiken nadat een nieuwe versie van de Accountvoorwaarden is geplaatst, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van een dergelijke nieuwe versie.

Algemene Voorwaarden van de kenmerkende services
De websites van de kenmerkende services van Vista (waaronder VistaPrint, VistaCreate en 99designs van Vista) en de producten en diensten die worden aangeboden en die beschikbaar zijn op de websites van die kenmerkende services zijn onderworpen aan hun eigen algemene voorwaarden. Je stemt ermee in gebonden te zijn aan deze afzonderlijke voorwaarden wanneer je de respectievelijke websites van de kenmerkende services (inclusief mobiele websites) en de gerelateerde tools, applicaties en/of services ("Sites en Apps van Kenmerkende Service") opent of gebruikt. Lees de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk van onze Sites en Apps van Kenmerkende Services, zoals hieronder vermeld (ieder afzonderlijk "Voorwaarden van Kenmerkende Service"):

Als er een conflict is tussen deze Accountvoorwaarden en een van de Voorwaarden van de Kenmerkende Service, hebben de Voorwaarden van de Kenmerkende Service voorrang.

 1. Wettelijke overeenkomst
  Deze Accountvoorwaarden vormen een bindende en afdwingbare wettelijke overeenkomst tussen jou en Cimpress Schweiz GmbH, een naamloze vennootschap onder Zwitsers recht en een volledige dochteronderneming van Cimpress plc, een naamloze vennootschap onder Iers recht. Cimpress Schweiz GmbH en bepaalde andere dochterondernemingen van Cimpress plc exploiteren gezamenlijk de wereldwijde e-commerce-activiteiten van Vista. Wanneer het in deze Accountvoorwaarden wordt gebruikt om te verwijzen naar een bedrijfsentiteit, wordt de term "Vista" geïnterpreteerd als een collectieve verwijzing naar Cimpress Schweiz GmbH en de dochterondernemingen van Cimpress plc die deelnemen aan de activiteiten van Vista.

 2. Je account
  2.1 Voordat je online een bestelling kunt plaatsen of gebruik kunt maken van bepaalde diensten of functies die worden aangeboden op de Sites en Apps van een Kenmerkende Service, heb je een Vista-account nodig. We bieden functionaliteit voor eenmalige aanmelding, waarmee we functies kunnen aanbieden zoals de mogelijkheid om je inloggegevens te gebruiken voor alle kenmerkende services, waaronder VistaPrint, VistaCreate en 99designs van Vista.
  2.2 Je stemt ermee in dat je op verzoek volledige, actuele en nauwkeurige informatie over jezelf verstrekt en dat je die informatie up-to-date houdt. Alle verzamelde persoonlijke informatie wordt behandeld zoals beschreven in ons Vista Privacy- en Cookiebeleid. Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de inloggegevens die je gebruikt om toegang te krijgen tot je Account. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en acties die plaatsvinden op grond van of via je Account. Je zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je Account.
  2.3 Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om een Vista-account aan te maken en te gebruiken. Door een Vista-account aan te maken, verklaar je dat je ten minste 18 jaar oud bent.
  2.4 We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onze service aan jou en/of je Account op elk moment en om welke reden dan ook tijdelijk of permanent op te schorten en/of te beëindigen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, jouw schending van deze Accountvoorwaarden, Voorwaarden van een Kenmerkende Service en/of aanvullende voorwaarden, Sites en Apps van een Kenmerkende Service en/of het feit dat je je bezighoudt met ongewenste activiteiten. Deze actie is geheel naar ons eigen goeddunken en er wordt niet over gecorrespondeerd. Je stemt ermee in dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben jegens jou of een derde partij die voortvloeit uit een dergelijke weigering, opschorting of beëindiging.

 3. Vrijwaring
  Je gaat ermee akkoord dat je Vista, haar bestuursleden, functionarissen en medewerkers zult vrijwaren en verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met jouw schending van deze Accountvoorwaarden.

 4. Garantiebeperkingen
  JOUW ACCOUNT WORDT VOETSTOOTS GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. JE ERKENT DAT DE WERKING VAN HET ACCOUNT MOGELIJK NIET ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

 5. Beperking van aansprakelijkheid
  IN GEEN GEVAL ZAL VISTA OF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, VERKOPERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTIE, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK, OF DE PARTIJ NU WEL OF NIET GEADVISEERD IS BETREFFENDE DE MOGELIJKHEDEN VAN DEZE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN VISTA, HET GEBRUIK VAN JOUW ACCOUNT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, SCHADES VOORTVLOEIEND UIT FOUTEN, WEGLATINGEN, VIRUSSEN, VERTRAGING, OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE. VISTA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF GEVOLG VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DOOR JOU ONGEPAST OF ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN JOUW ACCOUNT.

 6. Exportwetten
  Je verklaart en garandeert dat je te allen tijde hebt voldaan aan en zal voldoen aan alle toepasselijke beperkingen die voortvloeien uit alle relevante sancties en export- en handelscontroles, wetten, voorschriften of verordeningen van de Verenigde Naties, de Europese Unie en haar lidstaten, Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en elk ander land waarvan de wetten, voorschriften of bevelen van toepassing zijn op de betrokken partijen of activiteiten die vallen of worden overwogen door deze Voorwaarden (tezamen, de "Handelswetten") en dat je je ook zult onthouden van het uitvoeren of nalaten van enige activiteit met als gevolg het overtreden van Handelswetten door Vista, of het te maken krijgen van Vista met enigerlei handhavingsactie of beperkende maatregelen op grond daarvan. Je verklaart en garandeert verder dat je niet: (a) bent aangewezen of anderszins bestraft onder, noch uiteindelijk eigendom bent (voor wat betreft 50% of meer van de aandelen of stemrechten) of wordt gecontroleerd door, of handelt namens, enige partij aangewezen of anderszins gesanctioneerd onder Handelswetten; of (b) gewoonlijk woonachtig, georganiseerd of gevestigd bent in, noch direct of indirect producten of services die zijn ontvangen onder de Voorwaarden van Kenmerkende Services van Vista overdraagt aan: Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de Krim-regio (inclusief Sebastopol), de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk of de zogenaamde Volksrepubliek Luhansk.

 7. Privacy- en cookiebeleid
  Het Privacy- en Cookiebeleid van Vista beschrijft hoe we de informatie die je ons verstrekt tijdens het gebruik van onze Site en jouw Account verzamelen, gebruiken, verwerken, openbaren, delen, opslaan en beschermen. Het Privacy- en Cookiebeleid van Vista is van toepassing op ieder bezoek aan de Site en het gebruik van onze services.

 8. Toepasbare wet, rechtsbevoegdheid en geschillenbeslechting
  8.1 Alle kwesties in verband met de bescherming, inbreuk of misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden geregeld in de wetten op auteursrecht van de Verenigde Staten van Amerika. Alle andere zaken met betrekking tot je toegang tot of het gebruik van het Account onder de Nederlandse wet. Je stemt ermee in dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing is op enige verkoop onder deze Accountvoorwaarden.
  8.2 Elke juridische actie of procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit jouw toegang tot of gebruik van het Account zal worden ingesteld in Amsterdam, Nederland. Je gaat ermee akkoord je te schikken naar de rechtspraak van de rechtbanken van Amsterdam, Nederland en stemt ermee in dat de plaats waar deze rechtbanken gevestigd zijn de juiste plaats is voor een dergelijke rechtszaak of procedure. Je verklaart tevens dat je je niet beroept op elke juridische actie of procedure waarbij Vista betrokken is en dat een zitting van de rechtbank in Amsterdam een lastig forum is voor dergelijke juridische actie of procedure.
  8.3 De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/odr. Wij zijn niet bereid een geschillenbeslechtingsprocedure te starten bij de SGC (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken).