Beleid inzake Webhosting Gerelateerde Auteurs- en merkenrechtklachten

Auteursrechtelijk beschermde werken
Als u denkt dat een online website dat door VistaPrint gehost wordt, inbreuk maakt op uw auteursrechtelijk beschermd werk en u wilt dat wij deze website verwijderen, dan dient u ons te voorzien van alle informatie zoals hieronder uiteengezet, middels het formulier ´Notification of Claimed Infringement´. De verzochte informatie is bedoeld om volledig te voldoen aan de bepalingen uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C artikel 512(c)(3) (A).

Wij verzoeken u om ons de navolgende informatie te verstrekken:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om namens de houder van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk is gepleegd, op te treden.
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermd werk waarop beweerdelijk inbreuk is gepleegd, of, indien meerdere auteursrechtelijke werken op één site zijn gedekt door een enkele notificatie, een representatieve lijst van deze betreffende werken.
 3. Identificatie van het materiaal dat een beweerdelijke inbreuk pleegt op het auteursrecht of het onderwerp is van een inbreukmakende activiteit, en informatie die redelijkerwijs afdoende moet zijn om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren.
 4. Informatie waarmee wij redelijkerwijs in staat worden gesteld om met u contact op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar een e-mail adres.
 5. Een goeder trouw verklaring van uw kant waaruit blijkt dat het gebruik van dit materiaal in de huidige vorm niet toegestaan is door de maker van het auteursrechtelijk beschermd werk, zijn agent of op grond van de wet.
 6. Een verklaring dat de informatie in uw notificatie juist is en waarmee u onder behoud ven meineed, bevestigt dat u bevoegd ben namens de houder van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gepleegd, op te treden.

Alle notificaties die niet voldoet aan de bovenstaande vereisten, zullen niet worden beschouwd te voldoen aan de voorwaarde dat VistaPrint daadwerkelijk op de hoogte is gesteld van een vermeende inbreuk of van de feiten en omstandigheden die een dergelijk inbreukmakend materiaal of handelen, nader onderbouwen.

Geregistreerde agent
Conform artikel 37 C.F.R. § 201.38, is de registreerde agent van VistaPrint:

Aangewezen agent: Victoria Clifford
Adres van agent: Cimpress USA Incorporated, 170 Data Drive, Waltham, MA 02451, USA
Telefoon: (781) 652-6300
Fax: (781) 652-6092
E-mail: [email protected]

Download ´Notification of Claimed Infringement´

Merkrechten
Dit beleid en proces is ontworpen om merkrecht gerelateerde klachten te behandelen die betrekking hebben op de websites die VistaPrint host voor haar klanten.

VistaPrint levert elektronische diensten waaronder websitehosting en de aankoop van domeinnamen (waarbij gebruikt wordt gemaakt van een derde partij als ´registrar´) via automatische, door klanten aangestuurde online tools. Onze set van tools bestaat uit diverse sjablonen en online ontwerpelementen waarmee onze klanten, hun content voor een website zelf kunnen creëren of uploaden.

Door middel van onze Algemene Voorwaarden bevestigen onze kanten dat ze de benodigde rechten bezitten van alle content die zij als onderdeel van hun websites, via onze servers openbaar maken. Daarnaast stemmen onze klanten ermee in om VistaPrint te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit een niet-nakoming van de garanties inclusief de voornoemde garantie op het gebied van de intelectuele eigendomsrechten.

Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw merk op een door VistaPrint voor haar klanten gehoste website, dan verzoeken wij u vriendelijk om de details van uw klacht te sturen naar [email protected]:

 1. Documentatie waaruit duidelijk wordt dat u de rechtmatige houder bent van het merk en de diensten en of producten die hieraan zijn gekoppeld. Een geldig bewijs van eigendom bestaat uit een bewijs van registratie bij een overheidsinstantie. Dit beleid beschermt geen merken die niet officieel zijn geregistreerd of alleen zijn geregistreerd bij lokale registers.
 2. Een gedocumenteerd voorbeeld van het gebruik van uw merk waartegen u optreedt, op een door VistaPrint gehoste website inclusief de producten en diensten die worden aangeboden door de klant en waarvan u vindt dat die inbreuk maken op uw eigendomsrecht. Gelieve, indien mogelijk, specifieke url's, screenshots of andere visuele vormen van bewijs aan te leveren.
 3. De contactgegevens van de merkhouder inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 4. Een schrijven dat uw bevoegdheid in deze zaak uiteenzet (indien u niet de merkhouder bent).

Zodra VistaPrint de klacht heeft ontvangen zal er een onderzoek worden ingesteld. Als wij op basis van dit onderzoek van mening zijn dat er gegronde aanleiding is voor de klacht:

 1. Dan zal de klacht plus de door u geleverde documentatie worden doorgestuurd naar de betreffende klant die verantwoordelijk is voor de publicatie van de content waartegen u optreedt.
 2. Er wordt verzocht of de klant de zaak direct met de merkhouder oplost of het de waartegen wordt opgetreden, binnen twee weken van de site te verwijderen.
 3. Als, na twee weken de klant het element niet heeft verwijderd of niet heeft bewezen dat het conflict met de merkhouder is opgelost, dan zullen wij de website verwijderen.
 4. Als de klacht een door de klant geregistreerde domeinnaam betreft, dan zal VistaPrint na twee weken de website tijdelijk opschorten, en de domeinnaam gereserveerd houden totdat deze is verlopen (normaal gesproken een jaar na registratie of hernieuwing van de registratie).
 5. Als de klacht gerelateerd is aan de aankoop van keywords voor paid search diensten die worden verleend door derde partijen (bijvoorbeeld het Adwords™ programma van Google™), dan zal ons beleid over het algemeen parallel lopen met dat van de derde partij als het gaat om merkrecht gerelateerde zaken.

VistaPrint is niet verplicht om onderzoek te verrichten naar zaken die niet voldoen aan het hierboven omschreven beleid of proces. Dat terzijde te hebben gelegd worden alle klachten die gerelateerd zijn aan door VistaPrint gehoste websites en handelsmerken van derde partijen behandeld volgens het eerder omschreven proces. Tijdens het onderzoek mocht VistaPrint dit nodig achten, kan er worden overgegaan tot een gewijzigd, vertraagd of verbeterd proces of beleid dan dat hierboven wordt genoemd.